نام کاربری و رمز عبور پیش فرض برای دانشجویان، شماره دانشجویی آنها است.